Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đường thẳng đi qua điểm M(1, 0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:

Đường thẳng đi qua điểm M(1, 0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:

A. 4x + 2y + 3 = 0                                                            B. 2x + y + 4 = 0

C. 2x + y – 2 = 0                                                              D. x – 2y + 3 = 0

Trả lời:

Phương trình của đường thẳng đi qua M (1, 0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 là:

4(x – 1) + 2 (y – 0) = 0 ⇔ 2x + y – 2 = 0

Vậy chọn C.