Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Trả lời:

 Mảng có các kiểu như biến : integer.Real.char.String.byte.... 

- Tham chiếu đến phần tử của mạng có 2 kiểu : 
** Với mảng 1 chiều: 
- Cách tham chiếu đến mảng: A[i] với i là chỉ số phân tử trong mảng. 
vd: Vẫn xét mảng 10 20 30 5 6 7 
A[1]=10; A[2]=20; A[3]=30; A[4]=50; A[5]=6; A[7]=7 

- Cách khai báo mảng: Có 2 cách khai báo: 

Khai báo trực tiếp: Thường thì cách khai báo trực tiếp được dùng nhiều hơn vì nó ngắn gọn. 

var <tên mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>; 

ví dụ:
a:array[1..100] of integer; 
b,c:array[1..250] of integer; 

Khai báo gián tiếp: 

type <tên kiểu mảng>=array[kiểu phần tử] of <kiểu chỉ số>; 
var <tên mảng>:<tên kiểu mảng>; 

vd: 
type mang=array[1..100] of integer; 
var a,b,c:mang; 

**Với mảng 2 chiều : 
- Tham chiếu: Vì mảng 2 chiều là bảng nên sẽ cần chỉ số hàng và chỉ số cột: A[i,j] với i là chỉ số hàng, j là chỉ số cột. 

- Khai báo: Tương tự như mảng 1 chiều nhưng thêm chỉ số cột.