Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các phương trình

Giải các phương trình

a) \({{3x + 4} \over {x - 2}} + {1 \over {x + 2}} = {4 \over {{x^2} - 4}} + 3\)

b) \({{3{x^2} - 2x + 3} \over {2x - 1}} = {{3x - 5} \over 2}\)

c) \(\sqrt {{x^2} - 4}  = x - 1\)

Trả lời:

a) Quy đồng mẫu thức, rồi khử mẫu thức chung.

ĐKXD: x≠ ±2

(x + 2)(3x + 4) – (x - 2) = 4 + 3(x- 4)

⇒  9x + 18 = 0 ⇒  x = -2 (loại)

Phương trình vô nghiệm.

b) ĐKXD: x ≠\({1 \over 2}\)

⇒ 2(3x2 – 2x + 3) = (2x – 1)(3x – 5)

⇒ -4x + 6 = -13x + 5 ⇒ x = - \({1 \over 9}\) (nhận)

Tập nghiệm S = {-\({1 \over 9}\) }

c) ĐKXD: x ≥ 1, x2 ≥ 4. Bình phương hai vế:

x2 – 4 = (x - 1)2

⇒ x =\({5 \over 2}\) (nhận)