Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. cos450 = sin 450                                                        B. cos 450 = sin 1350

C. cos 300 = sin 1200                                                      D. sin 600 = cos 1200

Trả lời:

Chọn D vì: 

\(\left\{ \matrix{
\sin {60^0} > 0 \hfill \cr
\cos {120^0} < 0 \hfill \cr} \right.\)