Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong mặt phẳng Oxy cho vecto \(\overrightarrow a = ( - 3,1)\) và vecto \(\overrightarrow b = (2,2)\) . Hãy tính tích vô hướng \(\overrightarrow a .\overrightarrow b \) .

Trong mặt phẳng Oxy cho vecto \(\overrightarrow a  = ( - 3,1)\) và vecto \(\overrightarrow b  = (2,2)\) . Hãy tính tích vô hướng \(\overrightarrow a .\overrightarrow b \) .

Trả lời:

Áp dụng công thức: 

Với \(\overrightarrow a  = ({a_1},{a_2});\overrightarrow b  = ({b_1},{b_2}) \Rightarrow \overrightarrow a .\overrightarrow b  = {a_1}{b_1} + {a_2}{b_2}\)

Ta có: \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = ( - 3).2 + 1.2 =  - 6 + 2 =  - 4\)