Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Trả lời:

if sqr(x) + sqr(y)<= 1 then z:= sqr(x) + sqr (v)

else

if y >= X then z:= X + y else z:= 0.5;

b)

if sqr (x-a)+sqr (y-b) <= sqr(r)then z:= abs (x)ì+afc)S(y/) else z:= X + y;