Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = ax+b trong mỗi trường hợp a>0; a<0

Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = ax+b trong mỗi trường hợp a>0; a<0

Trả lời:

Hàm số y = ax+b

Đồng biến trên (-∞, +∞) nếu a>0

Nghịch biến trên (-∞, +∞) nếu a<0