Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hàm số đồng biến trên:

Hàm số \(y = {{2x - 5} \over {x + 3}}\) đồng biến trên:

A. R                       B. (-∞, 3)                   C. (-3, - ∞)                        D. R\{-3}

Trả lời:

Tập xác định của hàm số : D = R\{-3}

 \(y' = {{11} \over {{{(x + 3)}^2}}} > 0\forall x \in D\)

Hàm số đồng biến trên tập xác định

Chọn đáp án D