Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Trả lời:

Mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy biết điều cần làm, thể hiện một thao tác xử lí dữ liệu.

- Chương trình là một dãy tuần tự các lệnh chỉ dẫn cho máy biết điểu cần làm.

- Khi xử lí dữ liệu, máy tính xử lí đồng thời một dãy bit chứ không xử lí từng bit. Dãy bit như vậy được gọi là từ máy và được lưu trữ trong một ô nhớ. Độ đài từ máy có thể là 8, 16, 32 hay 64 bit phụ thuộc kiến trúc từng máy.