Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức tính số hoán vị của tập gồm n phần tử (n > 1). Nêu ví dụ.

Viết công thức tính số hoán vị của tập gồm n phần tử (n > 1). Nêu ví dụ.

Trả lời:

_ Số hoán vị của n phần tử là Pn = n! (n > 1)

_ Ví dụ: Từ các số 1, 2, 3, 4 ta có thể lập được 4! Số gồm 4 chữ số khác nhau.