Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Giả thuyết Plăng: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf, trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn h là một hằng số.