Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

A. (1 + i)8 = -16                                            B. (1 + i)8 =  16i

C.  (1 + i)8 = 16                                            D.  (1 + i)8 = -16i    

Trả lời:

Tiến hành tính lần lượt ta có:

(1+i)2 = 2i ⇒ (1 + i)4 = -4

⇒ (1 + i)8 = 16

Chọn đáp án C