Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Trong nước nuôi thuỷ sản có nhiều sinh vật sống : Thực vật thuỷ  sinh gồm sinh vật phù du và thực vật đáy 

Như : Tảo khuê, tảo dung, tảo 3 góc,  bọ kiếm gân, trùng 3 chi, rong mái chèo, rong tôm, ấu trùng muỗi lắc, ốc, hến