Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Trả lời:

Các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn, đó là:

Tên dành riêng không được dùng khác với ý nghĩa xác định, tên chuẩn có thể dùng với ý nghĩa khác.