Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Muốn chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (α) thì người ta cần chứng minh a vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng α hay không?

Muốn chứng minh đường  thẳng a vuông góc với mặt phẳng (α) thì người ta cần chứng minh a vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng α hay không?

Trả lời:

Muốn chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (α) thì người ta chỉ cần chứng minh a vuông góc với hai đường thẳng giao nhau của mặt phẳng (α), vì lúc đó thì a ⊥( α)

\(\left\{ \matrix{
a \bot b,b \subset (\alpha ) \hfill \cr
a \bot c,c \subset (\alpha ) \hfill \cr
b \cap c \hfill \cr} \right. \Rightarrow a \bot (\alpha )\)