Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản xuất quảng cáo.