Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là P = 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là P = 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

Trả lời:

Khối lượng thực của vật nằm trong:

(26,4-0,05,26,4+0,05) (kg).