Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bấu? b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Câu 4. Phân tfch các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a)  Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bấu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

(* Xem bảng phân tích dưới đây:

Tiếng

Âm dầu

Vần

Thanh

Bầu

b (bờ)

âu

huyền

ơi

-

ơi

ngang

thương

th (thờ)

ương

ngang

lấy

ỉ (lờ)

ây

sắc

b (bờ)

i

sắc

cùng

c (cờ)

ung

huyền

tuy

t (tờ)

uy

ngang

rằng

r (rờ)

ăng

huyền

khác

kh (khờ)

ac

sắc

giống

gi (gi)

ông

sắc

nhưng

nh(nhờ)

ưng

ngang

chung

ch(chờ)

ung

ngang

một

m (mở)

ôt

nặng

giàn

gi (gi)

an

huyền

 

*  Nhận xét:

-    Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

-  Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).