Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chọn phương án trả lời đúng: quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Hãy chọn phương án trả lời đúng: quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Quần thể  Tần số kiểu gen AA Tần số kiểu gen Aa Tần số kiểu gen aa
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 0 1
4 0,2 0,5 0,3

A. quần thể 1 và 2

B. quần thể 3 và 4

c. quần thể 2 và 4

D. quần thể 1 và 3

ĐÁp án đúng là D

Các bài học nên tham khảo