Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.

Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.

Hệ điều hành có ba loại, đó là;

- Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng;

- Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng;

- Hệ điều hành đa nhiệm nhiêu người dùng;