Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Trả lời:

_ Biện pháp kĩ thuật

_ Biện pháp sinh học

_ Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh

_ Biện pháp hóa học

_ Biện pháp cơ giới , vật lí

_ Biệ pháp điều hòa.