Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là liên kết vùng ? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc phát triển liên kết vùng trong Liên minh châu Âu.

Thế nào là liên kết vùng ? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc phát triển liên kết vùng trong Liên minh châu Âu.


Hướng dẫn trả lời
- Liên kết vùng là từ để chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác   nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế - xã hội, văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham gia.
- Ý nghĩa của liên kết vùng : tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước        trong khu vực biên giới.

Các bài học nên tham khảo