Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết báo cáo thực hành về kiểm tra an toàn điện các đồ dùng điện của gia đình ?

Viết báo cáo thực hành về kiểm tra an toàn điện các đồ dùng điện của gia đình ? 

Hướng dẫn trả lời

Kiểm tra các đồ dùng điện

Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện.

Kiểm tra dây dẫn và các mối nối.

Kiểm tra các bộ phận của đồ dùng điện.

Phải kiểm tra định kì và sửa chữa các đồ dùng điện kịp thời.

Lưu ý: Các đồ dùng điện phải đảm bảo về an toàn điện mới được đưa vào sử dụng.

Sau đó hoàn thành vào bảng báo cáo về kiểm tra an toàn điện các đỗ dùng của gia đình