Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = {{1 - x} \over {1 + x}}\) là

A. 1                      B. 2                            C. 3                               D. 0

Trả lời:

Ta có: 1 + x = 0   ⇔ x = -1

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ - }} y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ + }} y =  - \infty \). Tiệm cận đứng x = -1

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y =  - 1\). Tiệm cận ngang y = 1

Vậy đồ thị có 2 tiệm cận. Chọn đáp án B