Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu cách tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Áp dụng để tìm các đường tiệm cận của hàm số :

Nêu cách tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Áp dụng để tìm các đường tiệm cận của hàm số : 

\(y = {{2x + 3} \over {2 - x}}\)

Trả lời:

Ta có:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ - }} y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} y =  - \infty \)⇒ x = 2 là đường tiệm cận đứng.

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } {{2 + {3 \over x}} \over {{2 \over x} - 1}} =  - 2\) ⇒ Đồ thị có đường tiệm cận ngang  y = -2