Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Hướng dẫn trả lời 

Bằng các biện pháp 

Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại 

Biện pháp thủ công 

Biện pháp hoá học