Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu quy tắc xét dấu một nhị thức bậc nhất. Áp dụng quy tắc đó để giải bất phương trình sau:

Phát biểu quy tắc xét dấu một nhị thức bậc nhất. Áp dụng quy tắc đó để giải bất phương trình sau:

\(f(x) = {{(3x - 2)(5 - x)} \over {(2 - 7x)}} \ge 0\)

Trả lời:

Quy tắc xét dấu một nhị thức dựa trên định lí :

 “Nhị thức f(x) = ax + b (a≠0) có dấu cùng với hệ số a khi x  lấy giá trị trong khoảng \(({{ - b} \over a}, + \infty )\) và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị thuộc khoảng \(( - \infty ,{{ - b} \over a})\)”.

Áp dụng: Ta lập bảng xét dấu của vế trái f(x) của bất phương trình:

Tập nghiệm của bất phương trình: \(S = ({2 \over 7},{2 \over 3}{\rm{] }} \cup {\rm{ [}}5, + \infty )\)