Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy trình bày mỗi quan hệ về thức ăn của tôm cá ?

Em hãy trình bày mỗi quan hệ về thức ăn của tôm cá ? 

Hướng dẫn trả lời

- Các sinh vật sống trong nước : vi khuẩn , động vật thuỷ sinh , động vật phù du , động vật đáy rồi đến tôm cá có mối quan hệ mật thiết với nhau