Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình là:

Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một  vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình là:

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra

c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kế đã cho.

Trả lời

a) Bảng phân bố tần số và tần suất

Số con trong một hộ

Tần số

Tần suất (%)

 

0

1

2

3

4

8

13

19

13

6

0,14

0,22

0,32

0,22

0,1

Cộng

59

100%

 

b) Nhận xét: Số hộ có 1 và 2 và 3 con chiếm tỉ lệ xấp xỉ 90%. Số hộ có 2 con chiếm tỉ lệ cao nhất 32%.

c) Số trung bình: = \({1 \over {59}}\)(15.1+22.2+16.3+6.4) ≈ 2,22

Số mốt M0 = 2 (con)

Số trung vị Me = 2