Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính tích phân sau:

Tích phân \(\int_0^\pi  {{{\cos }^2}} x\sin xdx\) bằng:

A. \({{ - 2} \over 3}\)                        B. \({2 \over 3}\)                            

C. \({3 \over 2}\)                               D. 0

Trả lời:

\(\eqalign{
& \int_0^\pi {{{\cos }^2}} x\sin xdx = - \int_0^\pi {{{\cos }^2}xd(cosx)} \cr
& = - \left[ {{{{{\cos }^3}x} \over 3}} \right]\left| {_0^\pi } \right. = {2 \over 3} \cr} \)

Chọn đáp án B