Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

Trả lời:

Ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra:

a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);

var TG: integer;

begin

TG:= X; x:= y; y:= TG;

end;

b) Procedure Hoan_đoi(x: integer; var y: integer);

var TG: integer;

begin

TG:= x;

X: = y , y:= TG;

end;