Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

(A)\(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.\) ⇒ xy<1

(B) \(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.\) ⇒ \({x \over y}\) <1

(C)\(\left\{ \matrix{0 < x < 1 \hfill \cr y < 1 \hfill \cr} \right.\) ⇒  xy<1

(D) \(\left\{ \matrix{x > 1 \hfill \cr y > 1 \hfill \cr} \right.\) ⇒ x – y < 1

Trả lời

+ Lấy x = -3<1, y = -21. Vậy (A) sai.

+ Lây x = -10<1, y = -21. Vậy (B) sai.

+ Do 0<x< 1, y <1. Vậy (C) đúng

+ Dễ thấy (D) sai.