Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác ABC với A(-1, 1), B(4, 7) và C(3, 2). Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

Cho tam giác ABC với A(-1, 1), B(4, 7) và C(3, 2). Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

A.

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

B. 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

C.

\(\left\{ \matrix{
x = 3 - t \hfill \cr
y = 4 + 2t \hfill \cr} \right.\)

D. 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + 3t \hfill \cr
y = - 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

Trả lời:

Trung điểm M của AB có tọa độ: \(({3 \over 2},4)\)

 \(\overrightarrow {CM}  = ( - {3 \over 2},6) =  - {3 \over 2}(1, - 4)\)

Đường thẳng CM đi qua C và nhận vecto \(\overrightarrow a  = (1, - 4)\) làm một vecto chỉ phương nên có phương trình tham số: 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 + t \hfill \cr
y = - 2 - 4t \hfill \cr} \right.\)

Vậy chọn B.