Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ?

 Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ? 

Hướng dẫn trả lời 

VAI TRÒ CỦA CHĂN NUÔI:        

- Cung cấp thực phẩm.

- Cung cấp sức kéo.

- Cung cấp phân bón.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.

NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI Ở NƯỚC TA:

- Phát triển chăn nuôi toàn diện:

- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất (giống, thức ăn, chăm sóc, thú y)

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí (về cơ sở vật chất,năng lực cán bộ)  

Các bài học nên tham khảo