Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

Trả lời:

Các phần tử của mảng có thể có những kiểu sau đây: real, boolean, integer, longint