Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ.

Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ.

Trả lời:

Phương trình f1(x) = g1(x) (1) là phương trình hệ quả của phương trình f2(x) = g2(x) (2) nếu tập nghiệm của phương trình (2) là tập con của tập nghiệm của phương trình (1).

Ví dụ:

(2x+1)(3-x) = 0 là phương trình hệ quả của phương trình 2x+1 = 0