Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi tuân theo những quy luật nào?

Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi tuân theo những quy luật nào?

Trả lời:

Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi luôn tuân theo các quy luật riêng của nó.

Với vật nuôi nói chung (cả gia súc và gia cầm) đều tuân theo 3 quy luật:

- Quy luật phát triển theo giai đoạn.

- Quy luật phát triển không đồng đều.

- Quy luật phát triển theo chu kì.