Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

A. sin α = sin β                                                      B. cos α = -cos β

C. tan α = -tan β                                                    D. cot α = cot β

Trả lời:

D) sai vì: Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.