Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng đứng yên với vật khác.

Ví dụ:

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chạy, nên hành khách chuyển động so với cây bên đường nhưng lại đứng yên so với ô tô.