Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể tên một số sản phẩm cơ khí ?

Kể tên một số sản phẩm cơ khí ? 

Hướng dẫn trả lời

Máy vận chuyển

Máy gia công

Máy trong công trình văn hoá, sinh hoạt

Máy khai thác

Máy sản xuất hàng tiêu dùng

Máy nông nghiệp

Máy thực phẩm

Máy điện

Các loại máy khác…