Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đất trồng là gì ? Trình bay thành phân và tính chất chính của đất trồng ?

Đất trồng là gì ? Trình bay thành phân và tính chất chính của đất trồng ? 

Hướng dẫn trả lời 

Đất trồng là lớp bề mặt tươi xốp của vỏ trái đất mà trên đó thực vật có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm nông sản gồm 3 phần: 

Rắn: gồm thành phần hữu cơ và thành phần vô cơ

Lỏng: là nước 

Khí: gồm oxi nitơ và CO2

Tính chất: Khả năng giữ nc và chất dinh dưỡng, có độ chua, độ kiềm, và độ phì nhiêu