Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Dãy các thao tác sau:

Bước 1. Xoá bảng;

Bước 2. Vẽ đường tròn;

Bước 3. Quay lại bước 1; có phải là thuật toán không? Tại sao?

Hãy mô tả thuật toán giải các bài toán sau bàng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Trả lời

Dãy các thao tác sau:

Bước I. Xoá bàng;

Bước 2. Vẽ dường tròn;

Bước 3. Quay lại bước 1;

Đây không phải là thuật toán, vì không thoả mãn tính chất dừng: đến bước 3 lại quay lại bước 1, nó tạo thành vòng lặp vô hạn không có điều kiện kết thúc.