Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Tại sao phải khai báo biến?

Tại sao phải khai báo biến?

Trả lời

Khai báo biến nhằm các mục đích sau:

- Xác định kiểu của biến. Trình dịch sẽ biết cách tổ chức ô nhớ chứa giá trị của biến. Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

- Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

- Trình dịch biết cách truy cập giá trị của biến và áp dụng thao tác thích hợp cho biến.