Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao phải khai báo biến?

Tại sao phải khai báo biến?

Trả lời

Khai báo biến nhằm các mục đích sau:

- Xác định kiểu của biến. Trình dịch sẽ biết cách tổ chức ô nhớ chứa giá trị của biến. Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

- Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

- Trình dịch biết cách truy cập giá trị của biến và áp dụng thao tác thích hợp cho biến.