Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Cho hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) đều khác \(\overrightarrow 0 \) . Các khẳng định sau đúng hay sai?

A. Hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \)  cùng hướng thì cùng phương

B. Hai vecto \(\overrightarrow b \) và \(k\overrightarrow b \) cùng phương

C. Hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(( - 2)\overrightarrow a \) cùng hướng

D. Hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) đều khác \(\overrightarrow 0 \) ngược hướng với vecto thứ ba khác \(\overrightarrow 0 \)  thì  cùng phương.

Trả lời:

a) Đúng, vì ta chỉ xét các vecto cùng hướng hay ngược hướng khi các vecto này cùng phương.

b) Đúng (theo định nghĩa tích của một số với một vecto)

c) Sai, \(\overrightarrow a \) và \(( - 2)\overrightarrow a \)  là hai vecto ngược hướng

d) Đúng