Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sin x, y = cosx, y = tan x, y = cotx

Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sin x, y = cosx, y = tan x, y = cotx

Trả lời:

_ Chu kì của hàm số y = sin x là T  = 2 π

_ Chu kì của hàm số y = cos x là T  = 2 π

_ Chu kì của hàm số y = tan x là T  =  π

_ Chu kì của hàm số y = cot x là T  =  π