Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây :

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây :

Năm

1800

1900

1950

1970

1990

2002

Số dân

(triệu người)

600

880

1402

2100

3110

3766*

(* chưa tính số dân liên bang Nga thuộc châu Á).

Hướng dẫn.

- Vẽ biểu đồ :

Nhận xét : Từ năm 1800 đến năm 2002, số dân châu Á liên tục tăng và tăng không đều qua các giai đoạn.