Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số.

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số.

a) y = -3x+2

b) y = 2x2

c) y = 2x2 – 3x +1

Trả lời:

a) Bảng biến thiên

Đồ thị là đường thẳng đi qua P(0, 2) và \(Q({2 \over 3},0)\)

c) Bảng biến thiên

Đồ thị là parabol có đỉnh là \(I({3 \over 4},{{ - 1} \over 8})\) , trục đối xứng \(x = {3 \over 4}\) cắt trục tung tại P(0, 1), cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình:

 \(2{x^2} - 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow {x_1} = {1 \over 2},{x_2} = 1\)

tức là cắt trục hoành tại \(A({1 \over 2},0)\) và B(1,0)