Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu định nghĩa của tan α, cot α và giải thích vì sao ta có:

Nêu định nghĩa của tan α, cot α và giải thích vì sao ta có:

tan(α+kπ) = tanα; k ∈ Z

cot(α+kπ) = cotα; k ∈ Z

Trả lời:

 \(\tan \alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }},\cot \alpha  = {{{\rm{cos}}\alpha } \over {\sin \alpha }}\)

Suy ra \(\tan (\alpha  + k\pi ) = {{\sin (\alpha  + k\pi )} \over {\cos (\alpha  + k\pi )}}\)

Mà 

sin(α+kπ) = sin α

cos(α+kπ) = cos α

nếu k chẵn

và sin(α+kπ) = - sin α

cos(α+kπ) = - cos α

nếu k lẻ

nên tan(α+kπ) = tanα