Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cần phải có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng vực nước nôi thuỷ sản ?

Cần phải có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng vực nước nôi thuỷ sản ?

Hướng dẫn trả lời

Cần có những biện pháp để nâng cao chất lượng vực nước nôi thuỷ sản

- Cải tạo nước ao.

- Cải tạo đất đáy ao