Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính:

Tính \(\int {{2^{\sqrt x }}} {{\ln 2} \over {\sqrt x }}dx\) , kết quả sai là:

A. \({2^{\sqrt x  + 1}} + C\)                                        B. \(2({2^{\sqrt x }} - 1) + C\)

C. \(2({2^{\sqrt x }} + 1) + C\)                                   D. \({2^{\sqrt x }} + C\)

Trả lời:

Ta có:

\(\int {{2^{\sqrt x }}} .{{\ln 2} \over {\sqrt x }}dx = \int {{2^{\sqrt x }}.\ln 2.d(\sqrt x } ) = {2^{\sqrt x }} + C\)

Chọn đáp án D